ORANGE5 chiplist

EEPROM

I2C
24C01 (128x8)
24C02 (256x8)
24C04 (512x8)
24C08 (1Kx8)
24C16 (2Kx8)
24C32 (4Kx8)
24C64 (8Kx8)
24C128 (16Kx8)
24C256 (32Kx8)
24C512 (64Kx8)
24LC21 (128x8)

MicroWire
93C06 (16x16)
93S06 (16x16)
93C46 (64x16)
93C46 (128x8)
93S46 (64x16)
93C56 (128x16)
93C56 (256x8)
93S56 (128x16)
93C66 (256x16)
93C66 (512x8)
93S66 (256x16)
93C76 (512x16)
93C76 (1Kx8)
93C86 (1Kx16)
93C86 (2Kx8)

4Wire
59C11 (64x16)
59C22 (128x16)
64C10 (64x16)
64C20 (128x16)
64C40 (256x16)
64C80 (512x16)

SPI
25C010 (128x8)
25C020 (256x8)
25C040 (512x8)
25C080 (1Kx8)
25C160 (2Kx8)
25C320 (4Kx8)
25C650 (8Kx8)
25C128 (16Kx8)
25C256 (32Kx8)

Adesto
AT25SF041 (512Kx8)

AKM
AK6410 (64x16)
AK6420 (128x16)
AK6440 (256x16)
AK6480 (512x16)
AK93C55 (128x16)
AK93C65 (256x16)

Altera
EPCS1 (128Kx8)
EPCS4 (512Kx8)
EPCS16 (2048Kx8)
EPCS16 (8192Kx8)
EPCS128 (16384Kx8)

Amic
A25L512 (64Kx8)
A25L40 (512Kx8)
A25L080 (1024Kx8)
A25L80 (1024Kx8)
A25L016 (2048Kx8)
A25L16 (2048Kx8)
A25L032 (4096Kx8)
A25LQ16 (2048Kx8) ?
A25LQ32 (4096Kx8)

Anachip-ATC
AM24C04 (512x8)
AM93LC46 (64x16)
AM93LC56 (128x16)

Aplus Flash
24BC16 (2Kx8)

Atmel
AT17C65 (8Kx8) FPGA configurators
AT17C128 (16Kx8)
AT17C256 (32Kx8)
AT17LV65 (8Kx8)
AT17LV128 (16Kx8)
AT17LV256 (32Kx8)
AT24C01 (128x8)
AT24C01A (128x8)
AT24C02 (256x8)
AT24C04 (512x8)
AT24C08 (1Kx8)
AT24RF08 (1Kx8)
AT24C16 (2Kx8)
AT24C164 (2Kx8)
AT24C21 (128x8)
AT24C32 (4Kx8)
AT24C64 (8Kx8)
AT24C128 (16Kx8)
AT24C256 (32Kx8)
AT24C512 (64Kx8)
AT24C1024 (128Kx8)
AT25010(8) (128x8)
AT25020(8) (256x8)
AT25040(8) (512x8)
AT25080 (1Kx8)
AT25160 (2Kx8)
AT25320 (4Kx8)
AT25640 (8Kx8)
AT25128 (16Kx8)
AT25256 (32Kx8)
AT25DF021 (256Kx8)
AT25DF041 (512Kx8)
AT25DF081 (1024Kx8)
AT25DF161 (2048Kx8)
AT25DF321 (4096Kx8)
AT25F512 (64Kx8)
AT25F1024 (128Kx8)
AT25F2048 (256Kx8)
AT26DF081 (1024Kx8)
AT26DF161 (2048Kx8)
AT26DF321 (4096Kx8)
AT26F004 (512Kx8)
AT34C02 (256x8)
AT45D011 (132Kx8) * Data Flash
AT45DB011 (132Kx8) *
AT45D021 (264Kx8) *
AT45DB021 (264Kx8) *
AT45D041 (528Kx8) *
AT45DB041 (528Kx8) *
AT45D081 (1056Kx8) *
AT45DB081 (1056Kx8) *
AT45DB161 (2112Kx8) *
AT59C11 (64x16)
AT93C46 (64x16)
AT93C46C (64x16)
AT93C56 (128x16)
AT93C56A (128x16)
AT93C56B (128x16)
AT93C57 (128x16)
AT93C66 (256x16)
AT93C66A (256x16)
AT93C66B (256x16)
AT93C86 (1Kx16)

BOSCH
B34AB (256x8)
B43AB (256x8)
B46AJ (256x8)
B49AJ (256x8)
B52AP (256x8)
B54AH (256x8)
B81AB (256x16)
B58252 (256x8)
B58253 (256x8)
B58256 (128x8)
B58258 (256x8)
B58379 (2Kx8)
B58380 (256x8)
B58608 (256x16)
B58813 (128x16)

Catalyst
CAT1023 (256x8)
CAT1024 (256x8)
CAT1025 (256x8)
CAT24WC08 (1Kx8)
CAT24FC32 (4Kx8)
CAT24WC32 (4Kx8)
CAT24C44 (16x16)
CAT24WC64 (8Kx8)
CAT25C32 (4Kx8)
CAT34C02 (256x8)
CAT35C102 (128x16)
CAT35C102 (256x8)
CAT35C104 (256x16)
CAT35C104 (512x8)
CAT59C11 (64x16)
CAT64LC10 (64x16)
CAT64LC20 (128x16)
CAT64LC40 (256x16)
CAT93C46 (64x16)
CAT93C56 (128x16)
CAT93C57 (128x16)
CAT93C57 (256x8)
CAT93C66 (256x16)
CAT93C76 (512x16)
CAT93C86 (1Kx16)

Chingis
Pm25LD512 (64Kx8)
Pm25LD010 (128Kx8)
Pm25LD020 (256Kx8)
PM25LV512 (64Kx8)
PM25LV010 (128Kx8)
PM25LV020 (256Kx8)
PM25LV040 (512Kx8)
PM25W020 (256Kx8)

Dallas/Maxim
DS1307 (64x8)
DS18B20 (17x8)
DS18B20U (uSOP) (17x8)
DS18B20Z (SOIC) (17x8)
DS1973 (512x8)
DS1990 (8x8)
RW1990 (8x8)
DS1992 (128x8)
DS1993 (512x8)
DS2401 (8x8)
DS2430 (32x8)
DS2432 (152x8)
DS2433 (512x8)
DS2502 (128x8)
DS Id (8x8)

EON
EN25B05 (64Kx8)
EN25B05T (64Kx8)
EN25F10 (128Kx8)
EN25P10 (128Kx8)
EN25F20 (256Kx8)
EN25B40 (512Kx8)
EN25B40T (512Kx8)
EN25F40 (512Kx8)
EN25F40 + OTP (512Kx8)
EN25S40 (512Kx8)
EN25S40 + OTP (512Kx8)
EN25B80 (1024Kx8)
EN25B80T (1024Kx8)
EN25D80 (1024Kx8)
EN25D80 + OTP (1024Kx8)
EN25F80 (1024Kx8)
EN25F80 + OTP (1024Kx8)
EN25T80 (1024Kx8)
EN25T80 + OTP (1024Kx8)
EN25B16 (2048Kx8)
EN25F16 (2048Kx8)
EN25F16 + OTP (2048Kx8)
EN25T16 (2048Kx8)
EN25T16 + OTP (2048Kx8)
EN25QH16 (2048Kx8)
EN25QH16 + OTP (2048Kx8)
EN25F32 (4096Kx8)
EN25F32 + OTP (4096Kx8)
EN25M32 (4096Kx8)
EN25Q32 (4096Kx8)
EN25Q32 + OTP (4096Kx8)
EN25B64 + OTP (8192Kx8)
EN25Q64 (8192Kx8)
EN25Q64 + OTP (8192Kx8)

ESMT
F25L004A (512Kx8)
F25L08PA (1024Kx8)
F25L016A (2048Kx8)

EXEL
XLS24C02 (256x8)
XLS24C04 (512x8)
XL93LC06 (16x16)
XL93LC46A (64x16)
XL93LC46B (64x16)
XLS93LC46 (64x16)
XL93LC56 (128x16)
XL93LC56A (128x16)
XL93LC56B (128x16)

Fairchild
FM24C02 (256x8)
FM24C03 (256x8)
FM24C04 (512x8)
FM24C08 (1Kx8)
FM24C09 (1Kx8)
FM24C16 (2Kx8)
FM24C17 (2Kx8)
FM93C66 (256x16)
FM93C66A (256x16)
NM24C02 (256x8)
NM24C03 (256x8)
NM24C04 (512x8)
NM24C05 (512x8)
NM24C08 (1Kx8)
NM24C09 (1Kx8)
NM24C16 (2Kx8)
NM24C17 (2Kx8)
NM24U17 (2Kx8)
NM24C32 (4Kx8)
NM24C65 (8Kx8)
NM34C02 (256x8)
NM34W02 (256x8)
NM93C86 (1Kx16)

Ford
7002MN010 (16x16)
77005MC (16x16)
77005PC (1Kx8)
77007MC (16x16)
77014 (512x8)

Fujitsu
MB85RC04 (512x8)
MB85RC16 (2Kx8)

GI
BAW574252 (128x8)
BAW658049 (256x8)
ER59256 (16x16)
ER59C11 (128x8)
ER1400 (100x14)
ER1450 (100x14)
PCD85C82 (256x8)

GigaDevice
GD25Q40 (512Kx8)
GD25Q80 (1024Kx8)
GD25Q16 (2048Kx8)
GD25Q32 (4096Kx8) ?

Grundig
GRN-001 (64x16)
GRN-002 (64x16)
GRN-005 (512x8)
GRS-003 (256x8)
GRX-008 (512x8)

HOLTEK
HT93C46 (64x16)
HT93LC46 (64x16)
HT93C66 (256x16)

Hynix
H27U2G8F ECC (270336Kx8) 256MB
HY27UF081G (131072Kx8)
HY27UF081G ECC (135168Kx8)
HY27UF084G (131072Kx8) ;512MB, 4 pages
HY27UF084G ECC (135168Kx8) k9k4g08e.HP4 ;512MB, 4 pages
HY27UH088G (131072Kx8) ;1GB - 8 pages
HY27UH088G ECC (135168Kx8) k9k4g08e.hp4 ;1GB - 8 pages
HY27US08121 (65536Kx8) k9k1g08.HP4
HY27US08121 ECC (67584Kx8) k9k1g08e.HP4
HY27US08281 (16384Kx8) hy27us08561.HP4
HY27US08281 ECC (16896Kx8) hy27us08561e.HP4
HY27US08561 (32768Kx8)
HY27US08561 ECC (33792Kx8)
HY27UT084G (131072Kx8) 512MB, 4 pages
HY27UT084G ECC (135168Kx8) 512MB, 4 pages
HY27UT088G (131072Kx8) 1024MB, 8 pages
HY27UT088G ECC (135168Kx8) 1024MB, 8 pages

ITT
NVM3060 (512x8)
MDA2061 (128x8)
MDA2062 (128x8)

KHIC
KH25L4005 (512Kx8)
KH25L8036 (1024Kx8)
KH25L12845E (16384Kx8)

Macronix
MX23L3254 (4096Kx8)
MX25L512 (64Kx8)
MX25L1005 (128Kx8)
MX25L2005 (256Kx8)
MX25L2006 (256Kx8)
MX25L2025 (256Kx8)
MX25L2026 (256Kx8)
MX25L4005 (512Kx8)
MX25L4006 (512Kx8)
MX25L8005 (1024Kx8)
MX25L8006 (1024Kx8)
MX25L1605 (2048Kx8)
MX25L1606 (2048Kx8)
MX25L1608 (2048Kx8)
MX25L1635 (2048Kx8)
MX25L1636 (2048Kx8)
MX25L3205 (4096Kx8) ?
MX25L3205D (4096Kx8)
MX25L3205D + OTP (4096Kx8)
MX25L3206 (4096Kx8)
MX25L6405D (8192Kx8)
MX25L6405D + OTP (8192Kx8)
MX25L6406 (8192Kx8)
MX25L6445 (8192Kx8)
MX25L6445 + OTP (8192Kx8)
MX25L12805D (16384Kx8) *
MX25L12835E (16384Kx8)
MX25L12835E + OTP (16384Kx8)
MX25L12845E (16384Kx8)
MX25L12845E + OTP (16384Kx8)
MX25L12873F (16384Kx8)
MX25L12873F + OTP (16384Kx8)
MX25L25635F (32768Kx8)

MicroChip
24LC00 (16x8)
24LC01B (128x8) ?
24AA014 (128x8)
24LC014 (128x8)
24AA02 (256x8)
24C02 (256x8)
24LC02 (256x8)
24AA04 (512x8)
24C04 (512x8)
24LC04 (512x8)
24AA08 (1Kx8)
24LC08 (1Kx8)
24AA16 (2Kx8)
24LC16 (2Kx8)
24AA164 (2Kx8)
24LC164 (2Kx8)
24LC21 (128x8)
24LC22 (256x8)
24AA32 (4Kx8)
24C32 (4Kx8)
24LC32 (4Kx8)
24LC64 (8Kx8)
24AA65 (8Kx8)
24C65 (8Kx8)
24LC65 (8Kx8)
24AA128 (16Kx8)
24LC128 (16Kx8)
24AA256 (32Kx8)
24LC256 (32Kx8)
24AA512 (64Kx8)
24LC512 (64Kx8)
24AA1026 (128Kx8)
24FC1026 (128Kx8)
24LC1026 (128Kx8)
25AA040 (512x8)
25AA080 (1Kx8)
25AA160 (2Kx8)
25C040 (512x8)
25C080 (1Kx8)
25C160 (2Kx8)
25LC040 (512x8)
25L080 (1Kx8)
25LC080 (1Kx8)
25LC160 (2Kx8)
25LC320 (4Kx8) ?
25LC640 (8Kx8) ?
25AA1024 (128Kx8)
25LC1024 (128Kx8)
ER5911 (128x8)
93C06 (16x16)
93AA46 (64x16)
93C46 (64x16)
93LC46 (64x16)
93LC46A (128x8)
93LC46B (64x16)
93AA56 (128x16)
93AA56A (256x8)
93AA56B (128x16)
93AA56C (128x16)
93C56 (128x16)
93C56A (256x8)
93C56B (128x16)
93C56C (128x16)
93LC56 (128x16)
93LC56A (256x8)
93LC56B (128x16)
93LC56C (128x16)
93AA66 (256x16)
93AA66A (512x8)
93AA66B (256x16)
93AA66C (256x16)
93C66 (256x16)
93C66A (512x8)
93C66B (256x16)
93C66C (256x16)
93LC66 (256x16)
93LC66A (512x8)
93LC66B (256x16)
93LC66C (256x16)
93AA76 (512x16)
93C76 (512x16)
93LC76 (512x16)
93AA86 (1Kx16)
93C86 (1Kx16)
93LC86 (1Kx16)
HCS200 (12x16)
HCS300 (12x16)
MCP79410 (128x8)
PCD8572 (256x8)

Micron
M25P32 (4096Kx8)
M25PE40 (512Kx8)
M25PE80 (1024Kx8)
M25PX16 (2048Kx8)
M25PX32 (4096Kx8)
W25PX64 (8192Kx8) ?
N25Q016Ax1 (2048Kx8) ?
N25Q032Ax1 (4096Kx8)
N25Q032Ax3 (4096Kx8)
N25Q064Ax1 (8192Kx8)
N25Q064Ax3 (8192Kx8)
MT29F16G08C (131072Kx8) 2GB, 16 pages
MT29F16G08C ECC (135168Kx8) 2GB 16 pages

Mitsubishi
M58653P (50x14) *
M58655P (64x16) *
M58657P (100x14) *
M58658P (20x16) *
M6M80011 (64x16)
M6M80021 (128x16)
M6M80041 (256x16)

Motorola
MCM2814 (256x8)

NEC
uPD6252 (256x8)
uPD6253 (128x8)
uPD6254 (512x8)

NSC
NM25C020 (256x8)
NM93C06 (16x16)
NM93C13 (16x16)
NM93C14 (64x16)
NM93C46 (64x16)
NM93C56 (128x16)
NM93C66 (256x16)
NM93CS56 (128x16)
NM93CS66 (256x16)
NMC9306 (16x16)
NMC9307 (16x16)
NMC9314 (64x16)
NMC9345 (64x16)
NMC9346 (64x16)
NMC93C56 (128x16)
NMC93C66 (256x16)
NMC93CS06 (16x16)
NMC93CS46 (64x16)

Numonyx
M25P05A (64Kx8) ?
M25P16 (2048Kx8)
M25P128 (16384Kx8)
M25PE10 (128Kx8)
M25PE20 (256Kx8)
M25PE40 (512Kx8)
M25PE80 (1024Kx8)
M25PX16 (2048Kx8)
M25PX32 (4096Kx8)
W25PX64 (8192Kx8) ?
N25Q016Ax1 (2048Kx8) ?
N25Q032Ax1 (4096Kx8)
N25Q032Ax3 (4096Kx8)
N25Q064Ax1 (8192Kx8)
N25Q064Ax3 (8192Kx8)
N25Q128Ax1 (16384Kx8)
N25Q128Ax3 (16384Kx8)
QB25F016S33B (2048Kx8)

OKI
MSM16811 (64x16)
MSM16812 (128x16)
MSM16851 (64x16)
MSM16911 (128x8)
MSM16951 (64x16)

ON Semi
CAT1023 (256x8)
CAT1024 (256x8)
CAT1025 (256x8)
CAT24WC08 (1Kx8)
CAT24FC32 (4Kx8)
CAT24C44 (16x16)
CAT24C512 (64Kx8) ?
CAT25C32 (4Kx8)
CAT34C02 (256x8)
CAT35C102 (128x16)
CAT35C102 (256x8)
CAT35C104 (256x16)
CAT35C104 (512x8)
CAT59C11 (64x16)
CAT64LC10 (64x16)
CAT64LC20 (128x16)
CAT64LC40 (256x16)
CAT93C46 (64x16)
CAT93C56 (128x16)
CAT93C57 (128x16)
CAT93C57 (256x8)
CAT93C66 (256x16)
CAT93C76 (512x16)
CAT93C86 (1Kx16)

PCT
PCT25VF10A (128Kx8)
PCT25VF032B (4096Kx8)

Philips
PCF8570 (256x8)
PCA8581 (128x8)
PCD8582 (256x8)
PCF8582 (256x8)
PCF8582С (256x8)
PCF8594 (512x8)
PCF8598 (1Kx8)
PCF85116 (2Kx8)

Pioneer
PDG011 (64x8)
PDH001 (16x16)
PDH004 (16x16)

PMC
Pm25LD512 (64Kx8)
Pm25LD010 (128Kx8)
Pm25LD020 (256Kx8)
PM25LV512 (64Kx8)
PM25LV010 (128Kx8)
PM25LV020 (256Kx8)
PM25LV040 (512Kx8)
PM25W020 (256Kx8)

Ramtron
FM24C04 (512x8) ?
FM24CL04 (512x8) ?
FM24C16A (2Kx8)
FM24CL16 (2Kx8) ?
FM24C64 (8Kx8)
FM24CL64 (8Kx8) ?
FM24C256 (32Kx8) ?
FM24CL256 (32Kx8) ?
FM24C512 (64Kx8) ?
FM25160 (2Kx8)
FM25C160 (2Kx8)
FM25L16 (2Kx8)
FM25L256 (32Kx8)
FM25V01 (16Kx8)

Rohm
BR24C01 (128x8)
BR24C02 (256x8)
BR24C32 (4Kx8)
BR24C65 (8Kx8)
BR35H160 (2Kx8)
BR35H320 (4Kx8)
BR35H640 (8Kx8)
BR35H128 (16Kx8)
BR9010 (64x16)
BR9020 (128x16)
BR9021 (128x16)
BR9040 (256x16)
BR9080 (512x16)
BR9016 (1Kx16)
BR93H56 (128x16)
BR93L56 (128x16)
BR93LC56 (128x16)
BR93RL56 (128x16)
BR93H66 (256x16)
BR93L66 (256x16)
BR93LC66 (256x16)
BR93H76 (512x16)
BR93H86 (1Kx16)

Samsung
K9F1208U (65536Kx8)
K9F1208U ECC (67584Kx8)
K9F1G08U (131072Kx8) 128MB
K9F1G08U ECC (135168Kx8) 128MB
K9F2808U (16384Kx8)
K9F2808U ECC (16896Kx8)
K9F2G08U (131072Kx8) 256MB, 2 pages
K9F2G08U ECC (135168Kx8) 512MB, 2 pages
K9F5608U (32768Kx8)
K9F5608U ECC (33792Kx8)
K9F6408U (8192Kx8) 8MB
K9F6408U ECC (8448Kx8) ;8MB
K9G8G08U (131072Kx8) 1024MB, 8 pages
K9G8G08U ECC (135168Kx8) 1024MB, 8 pages
K9K1G08U (131072Kx8)
K9K1G08U ECC (135168Kx8)
K9K2G08U (262144Kx8) 256MB
K9K2G08U ECC (270336Kx8) 256MB
K9K4G08U (131072Kx8) 512MB, 4 pages 25us
K9K4G08U ECC (135168Kx8) 512MB, 4 pages
K9K8G08U (131072Kx8) 1024MB, 8 pages
K9K8G08U ECC (135168Kx8) 1024MB, 8 pages
K9LAG08U (131072Kx8) 2048MB, 16 pages 60 us
K9LAG08U ECC (135168Kx8) 2048MB, 16 pages 60 us
KM29W040 (512Kx8)
KM93C06 (16x16)
KM93C07 (16x16)
KM93C46 (64x16)
KS24A021 (256x8)
KS24A041 (512x8) ?
KS24L161 (2Kx8)
S524A40X21 (256x8)
CLP300(Printer) (256x8)

Seiko
S-2100R (8x8)
S-24C01 (128x8) ?
S-24C02 (256x8) ?
S-24C04 (512x8) ?
S-24C08 (1Kx8) ?
S-24CS16 (2Kx8)
S-2430 (8x8)
S-2444 (16x16)
S-2445 (16x16)
S-24CS08 (1Kx8)
S-2900A (64x8)
S-29130A (64x16)
S-29131A (64x16)
S-2914 (64x16)
S-29153 (64x16)
S-29190A (64x16)
S-29220A (128x16)
S-29255A (128x16)
S-29290A (128x16)
S-29230A (128x16)
S-29330A (256x16)
S-29355A (256x16)
S-29390A (256x16)
S-29430 (512x16) ?
S-29530 (1Kx16)
S-29590 (1Kx16)
S-29630 (2Kx16)
S-29690 (2Kx16)
S-93C46 (64x16)
S-93C56 (128x16)
S-93C66 (256x16)
S-93C76 (512x16)
S-93C86 (1Kx16)

Siemens
SDA2506 (128x8)
SDE2506 (128x8)
SDA2516 (128x8)
SDA2526 (256x8)
SDA2546 (512x8)
SDA2586 (1Kx8)

Sony
CXK1011 (64x8)
CXK1012 (128x8)
CXK1013 (256x8)
CXK1024 (128x8)

Spansion
S25FL001 (128Kx8)
S25FL002 (256Kx8)
S25FL008 (1024Kx8)
S25FL016 (2048Kx8)
S25FL032 (4096Kx8)
S25FL064A (8192Kx8)
S25FL064P (8192Kx8)
S25FL128 (16384Kx8)
S25FL256S (32768Kx8)
S99-50084 (128Kx8)

SST
SST25LF020A (256Kx8)
SST25LF040A (512Kx8)
SST25VF512 (64Kx8)
SST25VF010 (128Kx8)
SST25VF020 (256Kx8) ?
SST25VF040 (512Kx8) ?
SST25VF080 (1024Kx8)
SST25VF016 (2048Kx8)
SST25VF016B (2048Kx8)
SST25VF032B (4096Kx8)

ST
M24C01 (128x8)
M24C02 (256x8)
M24C04 (512x8)
M24C08 (1Kx8)
M24C16 (2Kx8)
M24C32 (4Kx8)
M24C64 (8Kx8)
M24C128 (16Kx8)
M24C256 (32Kx8)
M25P05 (64Kx8)
M25P05A (64Kx8)
M25P10 (128Kx8)
M25P20 (256Kx8)
M25P28 (16384Kx8)
M25P40 (512Kx8)
M25P80 (1024Kx8)
M25P16 (2048Kx8)
M25P32 (4096Kx8)
M25P128 (16384Kx8)
M25PE10 (128Kx8)
M25PE20 (256Kx8)
M25PE40 (512Kx8)
M25PE80 (1024Kx8)
M25PX16 (2048Kx8)
M25PX32 (4096Kx8)
W25PX64 (8192Kx8) ?
M34C02 (256x8)
M34F04 (512x8)
M35080 (1Kx8)
M35160 (2Kx8)
M35560 (32Kx8)
M45PE20 (256Kx8)
M8571 (128x8)
M93C46 (64x16)
M93CS46 (64x16)
M93S46 (64x16)
M93C56 (128x16)
M93CS56 (128x16)
M93S56 (128x16)
M93C66 (256x16)
M93CS66 (256x16)
M93S66 (256x16)
M93C76 (512x16)
M93C86 (1Kx16)
M95020 (256x8)
M95040 (512x8)
M95080 (1Kx8)
M95160 (2Kx8)
M95160-R (2Kx8)
M95160-V (2Kx8)
M95160-W (2Kx8)
M95320 (4Kx8)
M95320-R (4Kx8)
M95320-V (4Kx8)
M95320-W (4Kx8)
M95640 (8Kx8)
M95640-R (8Kx8)
M95640-V (8Kx8)
M95640-W (8Kx8)
M95128 (16Kx8)
M95128-S (16Kx8)
M95128-V (16Kx8)
M95128-W (16Kx8)
M95256 (32Kx8)
M95256-S (32Kx8)
M95256-V (32Kx8)
M95256-W (32Kx8)
M95M01-R (128Kx8)
M95M02-DR (256Kx8) ?
NAND128 (16384Kx8)
NAND128 ECC (16896Kx8)
NAND256 (32768Kx8) ?
NAND256 ECC (33792Kx8) ?
ST24C01 (128x8)
ST24C02 (256x8)
ST24W02 (256x8)
ST24C04 (512x8)
ST24W04 (512x8)
ST24C08 (1Kx8)
ST24C16 (2Kx8)
ST24E16 (2Kx8)
ST24E32 (4Kx8)
ST24W16 (2Kx8)
ST25C01 (128x8)
ST25C02 (256x8)
ST25C04 (512x8)
ST25C08 (1Kx8)
ST25C086 (1Kx8)
ST25C16 (2Kx8)
ST25E16 (2Kx8)
ST25E32 (4Kx8)
ST77014 (512x8)
ST93C46 (64x16)
ST95010 (128x8)
ST95011 (128x8)
ST95020 (256x8)
ST95021 (256x8)
ST95022 (256x8)
ST95040 (512x8)
ST95041 (512x8)
ST95080 (1Kx8)
ST95160 (2Kx8)
ST95320 (4Kx8)
ST95640 (8Kx8)
ST95128 (16Kx8) ?
ST95P02 (256x8)
ST95P04 (512x8)
ST95P08 (1Kx8)

Toshiba
TC89101 (64x16)
TC89102 (128x16)
TC89121 (128x8)
TC97101 (256x8)

Winbond
W25D80 (1024Kx8)
W25P10 (128Kx8)
W25P20 (256Kx8)
W25P40 (512Kx8)
W25P80 (1024Kx8)
W25P16 (2048Kx8)
W25P32 (4096Kx8)
W25Q80 (1024Kx8)
W25Q16 (2048Kx8)
W25Q32 (4096Kx8)
W25Q64 (8192Kx8)
W25Q128 (16384Kx8)
W25Q256 (32768Kx8)
W25X10 (128Kx8)
W25X20 (256Kx8)
W25X40 (512Kx8)
W25X80 (1024Kx8)
W25X16 (2048Kx8)
W25X32 (4096Kx8)
W25X64 (8192Kx8)

Xicor
X1226 (512x8)
X24C00 (16x8)
X24C01 (128x8)
X2402 (256x8)
X24C02 (256x8)
X24C04 (512x8)
X24C08 (1Kx8)
X24C16 (2Kx8)
X24164 (2Kx8)
X24325 (4Kx8)
X24645 (8Kx8)
X2430 (8x8)
X2444 (16x16)
X25160 (2Kx8)
X5043 (512x8)
X5045 (512x8)

Xilinx
XC1718 (2Kx8)
XC1736 (4Kx8)
XC1765 (8Kx8)
XC17128 (16Kx8)
XC17256 (32Kx8)
XC17512 (64Kx8)
XC1701 (128Kx8)

xUSSR
1084PP1 (128x8) *
1506PP1 (128x8) *
1609XP1 (256x8)
1609XP21 (128x8) * no need 20V
1566PP1 (256x8)
1568PP1 (256x8)
1568PP2 (1Kx8) ?
1628PP1 (128x8) *
1628PP2 (128x8) *
1628PP3 (512x8)
5509PP02 (512x8)
558XP3 (256x8)

YMC
Y25F05 (64Kx8)

Other
I2C Type (256x8)
MW Type (2Kx16)
SD-CARD (128Kx8)

MCU

Atmel
AT89C1051
AT89C2051
AT89C4051
AT89S51
AT89S52
AT89S53
AT89S8252
AT89S8253
Attiny4
Attiny5
Attiny9
Attiny10
ATtiny11 HV
ATtiny12
ATtiny12 HV
ATtiny13
ATtiny13 HV
ATtiny15
ATtiny15 HV
ATtiny24
ATtiny25
ATtiny25 HV
ATtiny26
ATtiny261
ATtiny44
ATtiny45
ATtiny45 HV
ATtiny461
ATtiny48
ATtiny84
ATtiny85
ATtiny85 HV
ATtiny861
ATtiny88
ATtiny2313
AT90CAN32
AT90CAN64
AT90CAN128
AT90S1200
AT90S2313
AT90S8515
ATmega103
ATmega103L
ATmega128
ATmega128L
ATmega1280
ATmega1281
ATmega1284A
ATmega1284PA
ATmega16
ATmega16A
ATmega162
ATmega164
ATmega168
ATmega168A
ATmega168PA
ATmega169/L/V
ATmega169P/PV
ATmega2560
ATmega2561
ATmega32
ATmega324
ATmega328
ATmega329
ATmega3290
ATmega48
ATmega48A
ATmega48PA
ATmega64
ATmega640
ATmega644A
ATmega644PA
ATmega649
ATmega6490
ATmega8
ATmega8A
ATmega8515
ATmega8535
ATmega88
ATmega88A
ATmega88PA
AT91SAM7S64
AT91SAM7S128
AT91SAM7S256

Fujitsu
MB90F038S
MB90F345
MB90F387S
MB90F394H
MB90F395
MB90F438L/LS
MB90F439/S
MB90F455/S
MB90F456/S
MB90F457/S
MB90F462A
MB90F497/G
MB90F498G
MB90F546G/GS
MB90F548GS
MB90F562/B
MB90F568
MB90F591A
MB90F594G
MB90F598/G
MB90F867ES

Infineon
XC2060M-104F
XC2080-96F
XC2336A-72F
XC2336B-24F
XC2336B-40F
XC2361A-56F
XC2361A-72F
XC2765X-72F
XC2765X-104F

MediaTek
MT1389 ext.FLASH 1Mb
MT1389 ext.FLASH 2Mb
MT1389 ext.FLASH 4Mb

MicroChip
PIC10F200
PIC10F202
PIC10F204
PIC10F206
PIC10F220
PIC10F222
PIC12C508
PIC12C508A
PIC12C509
PIC12C509A
PIC12F508
PIC12F509
PIC12F510
PIC12F609
PIC12HV609
PIC12F615
PIC12HV615
PIC12F617
PIC12F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC12F1822
PIC12F1840
PIC12LF1840
PIC16C620
PIC16C620A
PIC16C621
PIC16C621A
PIC16C622
PIC16C622A
PIC16CE623 ?
PIC16CE624 ?
PIC16CE625 ?
PIC16C63
PIC16C63A
PIC16C710
PIC16C711
PIC16C715
PIC16C73A
PIC16C77
PIC16C84
PIC16F54
PIC16F505
PIC16F526
PIC16F610
PIC16F616
PIC16F627
PIC16F627A
PIC16F628
PIC16F628A
PIC16F630
PIC16F631
PIC16F636
PIC16F639
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F677
PIC16F684
PIC16F685
PIC16F687
PIC16F688
PIC16F689
PIC16F690
PIC16F716
PIC16F72
PIC16F722
PIC16LF722
PIC16F723
PIC16LF723
PIC16F724
PIC16LF724
PIC16F726
PIC16LF726
PIC16F727
PIC16LF727
PIC16F73
PIC16F74
PIC16F76
PIC16F77
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F83 ?
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16LF87
PIC16F873
PIC16F873A
PIC16F874A
PIC16F876
PIC16F876A
PIC16F877
PIC16F877A
PIC16F88
PIC16LF88
PIC16F882
PIC16F883
PIC16F884
PIC16F886
PIC16F887
PIC16F913
PIC16F914
PIC16F916
PIC16F917
PIC16F946 ?
PIC16F1503
PIC16LF1503
PIC16F1507
PIC16LF1507
PIC16F1508
PIC16LF1508
PIC16F1509
PIC16LF1509
PIC16F1512
PIC16LF1512
PIC16F1513
PIC16LF1513
PIC16F1516
PIC16LF1516
PIC16F1517
PIC16LF1517
PIC16F1518
PIC16LF1518
PIC16F1519
PIC16LF1519
PIC16F1526
PIC16LF1526
PIC16F1527
PIC16LF1527
PIC16F1823
PIC16LF1823
PIC16F1824
PIC16LF1824
PIC16F1825
PIC16LF1825
PIC16F1826
PIC16LF1826
PIC16F1827
PIC16LF1827
PIC16F1828
PIC16LF1828
PIC16F1829
PIC16LF1829
PIC16LF1902
PIC16LF1903
PIC16LF1904
PIC16LF1906
PIC16LF1907
PIC16F1933
PIC16LF1933
PIC16F1934
PIC16LF1934
PIC16F1936
PIC16LF1936
PIC16F1937
PIC16LF1937
PIC16F1938
PIC16LF1938
PIC16F1939
PIC16LF1939
PIC16F1946
PIC16LF1946
PIC16F1947
PIC16LF1947
PIC18F1220
PIC18F1320
PIC18F13K22
PIC18LF13K22
PIC18F13K50
PIC18LF13K50
PIC18F14K22
PIC18LF14K22
PIC18F14K50
PIC18LF14K50
PIC18F242
PIC18F248
PIC18F252
PIC18F258
PIC18F442
PIC18F452
PIC18F458
PIC18F2220
PIC18F2221
PIC18F2320
PIC18F2321
PIC18F23K20
PIC18F2410
PIC18F2420
PIC18F2423
PIC18F2450
PIC18F2455
PIC18F2458
PIC18F2480
PIC18F24J10
PIC18LF24J10
PIC18F24J11
PIC18LF24J11
PIC18F24J50
PIC18LF24J50
PIC18F24K20
PIC18F2510
PIC18F2515
PIC18F2520
PIC18F2523
PIC18F2525
PIC18F2550
PIC18F2553
PIC18F2580
PIC18F2585
PIC18F25J10
PIC18LF25J10
PIC18F25J11
PIC18LF25J11
PIC18F25J50
PIC18LF25J50
PIC18F25K20
PIC18F2610
PIC18F2620
PIC18F2680
PIC18F2682
PIC18F2685
PIC18F26J11
PIC18LF26J11
PIC18F26J13
PIC18LF26J13
PIC18F26J50
PIC18LF26J50
PIC18F26J53
PIC18LF26J53
PIC18F26K20
PIC18F27J13
PIC18LF27J13
PIC18F27J53
PIC18LF27J53
PIC18F4220
PIC18F4221
PIC18F4320
PIC18F4321
PIC18F43K20
PIC18F4410
PIC18F4420
PIC18F4423
PIC18F4450
PIC18F4455
PIC18F4458
PIC18F4480
PIC18F44J10
PIC18LF44J10
PIC18F44J11
PIC18LF44J11
PIC18F44J50
PIC18LF44J50
PIC18F44K20
PIC18F4510
PIC18F4515
PIC18F4520
PIC18F4523
PIC18F4525
PIC18F4550
PIC18F4553
PIC18F4580
PIC18F4585
PIC18F45J10
PIC18LF45J10
PIC18F45J11
PIC18LF45J11
PIC18F45J50
PIC18LF45J50
PIC18F45K20
PIC18F4610
PIC18F4620
PIC18F4680
PIC18F4682
PIC18F4685
PIC18F46J11
PIC18LF46J11
PIC18F46J13
PIC18LF46J13
PIC18F46J50
PIC18LF46J50
PIC18F46J53
PIC18LF46J53
PIC18F46K20
PIC18F47J13
PIC18LF47J13
PIC18F47J53
PIC18LF47J53
PIC18F6527
PIC18F65J10
PIC24F08KA101
PIC24F08KA102
PIC24F16KA101
PIC24F16KA102

Nordic
nRF24LU1

NSC
CR16MCS9
CR16MCT9

Philips
P89LPC901
P89LPC902
P89LPC903
P89LPC920
P89LPC921
P89LPC922

Samsung
S3F9444
S3F9454
S3F9488

SiLabs
C8051F310
C8051F311
C8051F312
C8051F313
C8051F314
C8051F315
C8051F316
C8051F317
C8051F320
C8051F321
C8051F340
C8051F341
C8051F342
C8051F343
C8051F344
C8051F345
C8051F346
C8051F347
C8051F348
C8051F349
C8051F34A
C8051F34B
C8051F34C
C8051F34D
C8051F350
C8051F351
C8051F352
C8051F353
C8051F360
C8051F361
C8051F362
C8051F363
C8051F364
C8051F365
C8051F366
C8051F367
C8051F368
C8051F369
C8051F920
C8051F921
C8051F930
C8051F931

ST
ST6220
ST6230
ST6232
ST6240
ST6245
ST6249
ST6260
ST92F120V1Q7 PQFP100 $
ST92F120V9Q7 PQFP100 $
ST92F124V1QB PQFP100 $
ST92F150CV1QB PQFP100 $
ST92F250CV2QB PQFP100 $
ST10F168
ST10F269
ST10F272
ST10F273
ST10F275
ST10F276
ST10F280
STM8AF51
STM8AF5289
STM8AF6126
STM8AF6146
STM8AF6148
STM8AF6166
STM8AF6168
STM8L051F3
STM8L151K4
STM8L151K6
STM8L151R6
STM8L151R8
STM8L152C4
STM8L152C6
STM8L152C8
STM8L152K4
STM8L152K6
STM8L152R6
STM8L152R8
STM8S003F3
STM8S005C6
STM8S005K6
STM8S103F2
STM8S103F3
STM8S103K3
STM8S105K4
STM8S207C6
STM8S207C8
STM8S207CB
STM8S207MB
STM8S207RB
STM8S207S6
STM8S207S8
STM8S207SB
STM8S208S6
STM8S903K3
STM32F030C6T
STM32F030C8T
STM32F030CCT
STM32F030F4T
STM32F030K6T
STM32F030R8T
STM32F030RCT
STM32F031C4T
STM32F031C6T
STM32F031F4T
STM32F031F6T
STM32F050C4T
STM32F050C6T
STM32F050F4T
STM32F050F6T
STM32F051C4T
STM32F051C6T
STM32F051C8T
STM32F051K4T
STM32F051K6T
STM32F051K8T
STM32F051R4T
STM32F051R6T
STM32F051R8T
STM32F100C4T
STM32F100C6T
STM32F100C8T
STM32F100CBT
STM32F100R4T
STM32F100R6T
STM32F100R8T
STM32F100RBT
STM32F101C6T
STM32F101C8T
STM32F101CBT
STM32F101R4T
STM32F101R6T
STM32F101R8T
STM32F101RBT
STM32F101RCT
STM32F101RDT
STM32F101RET
STM32F101RFT
STM32F101RGT
STM32F101V8T
STM32F101VBT
STM32F101VCT
STM32F101VDT
STM32F101VET
STM32F101VFT
STM32F101VGT
STM32F103C4T
STM32F103C6T
STM32F103C8T
STM32F103CBT
STM32F103R4T
STM32F103R6T
STM32F103R8T
STM32F103RBT
STM32F103RCT
STM32F103RDT
STM32F103RET
STM32F103RFT
STM32F103RGT
STM32F103VFT
STM32F103VGT
STM32F205RBT
STM32F205RCT
STM32F205RET

TI
MSP430F1121 BSL
MSP430F122 BSL
MSP430F122 JTAG
MSP430F123 BSL
MSP430F123 JTAG
MSP430F1232 BSL
MSP430F1232 JTAG
MSP430F135 JTAG
MSP430F149 JTAG
MSP430F2001 JTAG
MSP430F2011 JTAG
MSP430F2002 JTAG
MSP430F2012 JTAG
MSP430F2003 JTAG
MSP430F2013 JTAG
MSP430F2111 JTAG
MSP430F2121 BSL
MSP430F2132 BSL
MSP430F2132 JTAG
TMS370C002
TMS370C032
TMS370C036
TMS370C042
TMS370C056
TMS370C058
TMS370C059
TMS370C736
TMS370C756
TMS370C758
TMS370C759
TMS374C003A
TMS374CD13A
TMS375C006

Motorola, Freescale

MC68HC05
MC68HC05B4
MC68HC05B6
MC68HC05B6 WDT
MC68HC05B8
MC68HC05B8 WDT
MC68HC05B16
MC68HC05B16 WDT
MC68HC05B32
MC68HC05H12
MC68HC05K3
MC68HC05L28
MC68HC05P3 [1E25B]
MC68HC05X16
MC68HC05X32
MC68HC05X32 div5
MC68HC705B16
MC68HC705B16 EPROM
MC68HC705B16N
MC68HC705B16N EPROM
MC68HC705B32
MC68HC705B32 EPROM
MC68HC705D9
MC68HC705E6 [F82B]
MC68HC705E6 [G72G]
MC68HC705E6 [H51A]
MC68HC705E6 [F75B]
MC68HC705P3 [F47V]
MC68HC705P3 [F75B]
MC68HC705X32
MC68HC705X32 div5
MC68HC705X32 EPROM

MC68HC08
MC68HC08AB16A
MC68HC08AS20
MC68HC08AS32
MC68HC08AS32A
MC68HC08AZ32
MC68HC08AZ32A
MC68HC08AZ32A [1K59H]
MC68HC08AZ48A
MC68HC08AZ60 [1J35D]
MC68HC08AZ60A
MC68HC908AB32
MC68HC908AP8A
MC68HC908AP16A
MC68HC908AP32A
MC68HC908AP64
MC68HC908AS60
MC68HC908AS60A
MC68HC908AZ32A
MC68HC908AZ60
MC68HC908AZ60 [4J74Y]
MC68HC908AZ60A
MC68HC908EY8A
MC68HC908EY16A
MC68HC908GP32
MC68HC908GR16A
MC68HC908GR32A
MC68HC908GR48A
MC68HC908GZ60
MC68HC908JB8
MC68HC908JB16
MC68HC908JK3
MC68HC908JL3
MC68HC908JL8
MC68HC908JL16
MC68HC908KX2
MC68HC908LJ12
MC68HC908LJ24
MC68HC908LK24
MC68HC908QC4
MC68HC908QC8
MC68HC908QC16
MC68HC908QY2
MC68HC908QY4
MC68HC908QY8
MC9RS08KA1
MC9RS08KA2
MC9RS08LA8
MC9S08AC8
MC9S08AC16
MC9S08AC32
MC9S08AC48
MC9S08AC60
MC9S08AC96
MC9S08AC128
MC9S08AW16
MC9S08AW32
MC9S08AW48
MC9S08AW60
MC9S08DV32
MC9S08DV96
MC9S08DZ60
MC9S08DZ128
MC9S08EL32
MC9S08FL16
MC9S08GB60
MC9S08GT32
MC9S08GT60A
MC9S08JM32
MC9S08JM60
MC9S08JS16
MC9S08PA16
MC9S08QD2
MC9S08QD4
MC9S08QE8
MC9S08QG4
MC9S08QG8
MC9S08SG8
MC9S08SG32
MC9S08SH16
MON08

MC68HC11
MC68HC11A1
MC68HC11A8
MC68HC11E1
MC68HC11E9
MC68HC11E20
MC68HC11E32
MC68HC11EA9
MC68HC11EA9 [2D47J]
MC68HC11F1
MC68HC11K4
MC68HC11KA2
MC68HC11KA4
MC68HC11KG4
MC68HC11KS2
MC68HC11KW1
MC68HC11L6
MC68HC11P2
MC68HC11PA8
MC68HC11PH8
MC68HC711E9
MC68HC711E9 EPROM
MC68HC711E20
MC68HC711E20 EPROM
MC68HC711EA9
MC68HC711EA9 EPROM
MC68HC711PH8

MC68HC12
MC68HC12BC32
MC68HC12BE32
MC68HC12D60
MC68HC912B32
MC68HC912BC32
MC68HC912BE32
MC68HC912D60
MC68HC912D60A
MC68HC912D60P
MC68HC912DG128
MC68HC912DG128A
MC68HC912DG128C
MC68HC912DG128P
MC68HC912DJ128A
MC68HC912DT128A
MC68HC912DT128C
MC68HC912DT128P
MC9S12A64
MC9S12A128
MC9S12B64
MC9S12B128
MC9S12C32
MC9S12C64
MC9S12C128
MC9S12D64
MC9S12DB128
MC9S12DG128
MC9S12DG256
MC9S12DJ64
MC9S12DJ128
MC9S12DJ256
MC9S12DP256
MC9S12DP512
MC9S12DT128
MC9S12DT256
MC9S12DT512
MC9S12E64
MC9S12E128
MC9S12G128
MC9S12G192
MC9S12GC32
MC9S12H128
MC9S12H256
MC9S12HA32
MC9S12HY64
MC9S12HZ64
MC9S12HZ128
MC9S12HZ256
MC9S12KG256
MC9S12P64
MC9S12P96
MC9S12P128
MC9S12XB128
MC9S12XB256
MC9S12XD64
MC9S12XD128
MC9S12XD256
MC9S12XDG128
MC9S12XDG256
MC9S12XDG512
MC9S12XDP512
MC9S12XDT256
MC9S12XDT384
MC9S12XDT512
MC9S12XEG128
MC9S12XEG384
MC9S12XEP768
MC9S12XEP100
MC9S12XEQ384
MC9S12XEQ512
MC9S12XET256
MC9S12XET512
MC9S12XF512
MC9S12XHY128
MC9S12XHY256
MC9S12XHZ256
MC9S12XHZ384
MC9S12XHZ512
MC9S12XS64
MC9S12XS128
MC9S12XS256

Renesas

Renesas R8C
R5F21112
R5F21113
R5F21114
R5F21244
R5F21245
R5F21246
R5F21247
R5F21254
R5F21255
R5F21256
R5F21257
R5F21258
R5F21262
R5F21264
R5F21265
R5F21266
R5F21272
R5F21274
R5F21275
R5F21276
R5F212B8
R5F212BA
R5F212C7
R5F212C8
R5F212CA
R5F212CC
R5F212D7
R5F212D8
R5F212DA
R5F212DC
R5F21357
R5F2136C

Renesas R8C M3
R5F21254
R5F21256
R5F21258
R5F21276
R5F212B8
R5F212BA
R5F2136C

Renesas M16
M30245FC
M30624FG
R5F3650K

Renesas M32
M30833FJ
M30853FH
M30855FW
M30873FH
M30875FH
M30876FJ
M30878FJ
M30879FK
M30879FL
M3087BFK
M3087BFL

Renesas M32R
M32192F8
M32196F8

Renesas R32C
R5F64213JFB
R5F64524KFD

Renesas 78K0
uPD78F0123H
uPD78F9210
uPD78F9211
uPD78F9212
uPD78F9221
uPD78F9222
uPD78F9234

Renesas V850 UART $
uPD70F3230
uPD70F3231
uPD70F3232
uPD70F3233
uPD70F3234
uPD70F3235
uPD70F3236
uPD70F3237
uPD70F3238
uPD70F3239
uPD70F3333
uPD70F3334
uPD70F3335
uPD70F3336
uPD70F3340
uPD70F3341
uPD70F3342
uPD70F3343
uPD70F3344
uPD70F3345
uPD70F3346
uPD70F3347
uPD70F3348
uPD70F3349
uPD70F3350
uPD70F3351
uPD70F3352
uPD70F3353
uPD70F3354
uPD70F3355
uPD70F3356
uPD70F3357
uPD70F3358
uPD70F3364
uPD70F3365
uPD70F3366
uPD70F3367
uPD70F3368
uPD70F3370
uPD70F3371
uPD70F3372
uPD70F3373
uPD70F3374
uPD70F3375
uPD70F3376
uPD70F3377
uPD70F3378
uPD70F3379
uPD70F3380
uPD70F3381
uPD70F3382
uPD70F3383
uPD70F3384
uPD70F3385
uPD70F3402
uPD70F3403
uPD70F3421
uPD70F3422
uPD70F3423
uPD70F3424
uPD70F3425
uPD70F3426
uPD70F3427 ?
uPD70F3433(A)
uPD70F3438
uPD70F3461GJ(A1)
uPD70F3464
uPD70F3465
uPD70F3466
uPD70F3469M2(A1)
uPD70F3470
uPD70F3471
uPD70F3472
uPD70F3474
uPD70F3475
uPD70F3476
uPD70F3477
uPD70F3478
uPD70F3479
uPD70F3480
uPD70F3481
uPD70F3482
uPD70F3483
uPD70F3486
uPD70F3487
uPD70F3488
uPD70F3610
uPD70F3611
uPD70F3612
uPD70F3613
uPD70F3614
uPD70F3615
uPD70F3616
uPD70F3617
uPD70F3618
uPD70F3619
uPD70F3620
uPD70F3621
uPD70F3622
uPD70F3623
uPD70F3624
uPD70F3625
uPD70F3626
uPD70F3627
uPD70F3628
uPD70F3629
uPD70F3630
uPD70F3631
uPD70F3632
uPD70F3633
uPD70F3634(A)
uPD70F3635(A)
uPD70F3636
uPD70F3637
uPD70F3638
uPD70F3809
uPD70F3810
uPD70F3811
uPD70F3812
uPD70F3813
uPD70F3814
uPD70F3815
uPD70F3816
uPD70F3817
uPD70F3818
uPD70F3819
uPD70F3820
uPD70F3821
uPD70F3822
uPD70F3823
uPD70F3824
uPD70F3825
uPD70F3925
uPD70F3926
uPD70F3927
uPD70F3931
uPD70F3932
uPD70F3933
uPD70F3934
uPD70F3935
uPD70F3936
uPD70F3937
uPD70F3938
uPD70F3939
uPD76F0117
uPD76F0119
uPD76F0192

Renesas V850 SPI $
uPD70F3333
uPD70F3334
uPD70F3335
uPD70F3336
uPD70F3340
uPD70F3341
uPD70F3342
uPD70F3343
uPD70F3344
uPD70F3345
uPD70F3346
uPD70F3347
uPD70F3348
uPD70F3349GJ
uPD70F3350
uPD70F3351
uPD70F3352
uPD70F3353
uPD70F3354
uPD70F3355
uPD70F3356
uPD70F3357
uPD70F3358
uPD70F3364
uPD70F3365
uPD70F3366
uPD70F3367
uPD70F3368
uPD70F3370
uPD70F3371
uPD70F3372
uPD70F3373
uPD70F3374
uPD70F3375
uPD70F3376A
uPD70F3377A
uPD70F3378
uPD70F3379
uPD70F3380
uPD70F3381
uPD70F3382
uPD70F3383
uPD70F3384
uPD70F3385
uPD70F3421
uPD70F3422
uPD70F3423
uPD70F3424
uPD70F3425
uPD70F3426
uPD70F3427
uPD70F3469
uPD70F3623
uPD70F3624
uPD70F3625
uPD70F3626
uPD70F3627
uPD70F3628
uPD70F3629
uPD70F3630
uPD70F3631
uPD70F3632
uPD70F3633
uPD70F3634
uPD70F3635
uPD70F3636
uPD70F3637
uPD70F3638
uPD76F0117
uPD76F0192

Renesas V850E2 $
uPD70F3522
uPD70F3523
uPD70F3524
uPD70F3525
uPD70F3526
uPD70F3529
uPD70F3548
uPD70F3549
uPD70F3550
uPD70F3551
uPD70F3552
uPD70F3553
uPD70F3554
uPD70F3555
uPD70F3556
uPD70F3557
uPD70F3558
uPD70F3575
uPD70F3585
uPD70F3592
uPD70F4000
uPD70F4001
uPD70F4002
uPD70F4003
uPD70F4004
uPD70F4005
uPD70F4006
uPD70F4007
uPD70F4008
uPD70F4009
uPD70F4010
uPD70F4019

* - Program with Adapter.
Licenses for TMS370, ST92, Renesas V850 is optional.